Chất độc hại trong không khí | Công Ty Môi Trường ENSOL Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Chất độc hại trong không khí | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Chất độc hại trong không khí

Trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời gian một giờ đối với các phép đo thực hiện hơn một lần trong một giờ, hoặc giá trị phép đo thực hiện 01 lần trong khoảng thời gian một giờ. Giá trị trung bình được đo nhiều lần trong 24 giờ (một ngày đêm) theo tần suất nhất định

xử lý nước thải | công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường

xử lý nước cấp, công ty môi trường

công ty môi trường, tư vấn môi trường

Một số chất độc hại trong không khí xung quanh

xử lý khí thải

Giải thích từ ngữ

– Trung bình một giờ: Là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời gian một giờ đối với các phép đo thực hiện hơn một lần trong một giờ, hoặc giá trị phép đo thực hiện 01 lần trong khoảng thời gian một giờ. Giá trị trung bình được đo nhiều lần trong 24 giờ (một ngày đêm) theo tần suất nhất định. Giá trị trung bình giờ lớn nhất trong số các giá trị đo được trong 24 giờ được lấy so sánh với giá trị giới hạn quy định tại Bảng 1.

– Trung bình 8 giờ: Là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời gian 8 giờ liên tục.

– Trung bình 24 giờ: là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời gian 24 giờ (một ngày đêm).

– Trung bình năm: là trung bình số học các giá trị trung bình 24 giờ đo được trong khoảng thời gian một năm.

Bảng: Nồng độ tối đa cho phép và phương pháp phân tích của một số chất độc hại trong không khí xung quanh

Đơn vị: Microgam trên mét khối (μg/m3)

TT

Thông số

Công thức hóa học

Phương pháp phân tích

Giới hạn tối đa cho phép

Thời gian trung bình

Nồng độ cho phép

1

Axit clohydric

HCl

 

 

 

 

 

TQKT-VSMT 1993

24 giờ

60

2

Amoniac

NH3

1 giờ

200

3

Hydrosunfua

H2S

1 giờ

42

4

Axit sunfuric

H2SO4

1 giờ

300

24 giờ

50

Năm

3

5

Hydroflorua

HF

1 giờ

20

24 giờ

5

Năm

1

6

Benzen

C6H6

NIOSH Method

1 giờ

22

Năm

10

Năm

0,04

7

VOC

 

-

-

8

THC

 

-

-

9

Xylen

C8H10

-

-

10

Toluen

C6H5CH3

Một lần tối đa

1000

1 giờ

500

Năm

190

11

Fomaldehyt

HCHO

NIOSH Method

1 giờ

20

12

Phenol

C6H5OH

1 giờ

10

13

Tetracloetylen

C2Cl4

24 giờ

100

14

Styren

C6H5CH=CH2

24 giờ

260

Năm

190

15

Styren

C6H5CH=CH2

24 giờ

260

16

Metan

CH3CH

-

-

17

Aceton

(CH3)2CHO

-

-

18

MEK

 

-

-

19

Ethanol

CH3COOH

-

-

Chú thích: KPHT: không phát hiện thấy

Xem thêm các dịch vụ khác tại: công ty môi trường hoặc tư vấn môi trường miễn phí trực tiếp: 0906 977 281