QĐ-23-2006-QĐ-BTNMT | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường QĐ-23-2006-QĐ-BTNMT | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

QĐ-23-2006-QĐ-BTNMT

Ngày 26 tháng 12 năm 2006, qui định về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại.

(* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài)

BỘ TÀI NGUYÊN

VÀ MÔI TRƯỜNG

________________

Số: 23/2006/QĐ-BTNMT

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại

 

_______________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục chất thải nguy hại.

Điều 2. Danh mục chất thải nguy hại ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng để nhận biết, phân loại các chất thải nguy hại, làm căn cứ cho việc quản lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                           KT.  BỘ TRƯỞNG

- Văn phòng Trung ương Đảng;                                                               THỨ TRƯỞNG

- Văn phòng Quốc hội;                                                                                 (đã ký)

- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                             PHẠM KHÔI NGUYÊN       

- Văn phòng Chính phủ;                                                                     

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan

   thuộc Chính phủ;

- Toà án nhân dân tối cao;                                                                

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố                                                                                  

   trực thuộc Trung ương;

- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo, Website Chính phủ;

- Website Bộ TN&MT;

- Lưu VT, Cục BVMT, PC, (250)

Bạn có thể tải file đính kèm tại: QĐ-23-2006-QĐ-BTNMT

QĐ-23-2006-QĐ-BTNMT

QĐ-23-2006-QĐ-BTNMT