TT-26-2011-TT-BTNMT | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường TT-26-2011-TT-BTNMT | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

TT-26-2011-TT-BTNMT

Ngày 18 tháng 7 năm 2011, quy định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Bạn có thể tải file đính kèm tại: TT 26_2011_TT-BTNMT

TT-26-2011-TT-BTNMT

TT-26-2011-TT-BTNMT

TT-26-2011-TT-BTNMT, văn bản pháp luật