Tư vấn môi trường

Tư vấn chuyển giao công nghệ xử lý môi trường

Cung cấp các giải pháp công nghệ xử lý môi trường tối ưu phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh, sản xuất nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý và tiết kiệm chi phí đầu tư tại những lĩnh vực xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước cấp, xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý khí thải, xử lý rác thải.

Tư vấn công nghệ sản xuất sạch hơn.

Tư vấn kỹ thuật đối với công tác quản lý và xử lý rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại.

Tư vấn quản lý môi trường

Lập báo cáo đầu tư dự án đối với các dự án hoạt động trong lĩnh vực môi trường như xây dựng hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, xây dựng các nhà máy xử lý chất thải.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000.

Xây dựng và thực hiện chương trình giám sát chất lượng môi trường.

 

 

Tư vấn các dịch vụ khác liên quan tới công tác an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường như tư vấn ISO14000, EMA, EPI, sản xuất sạch hơn.

Tư vấn xây dựng chương trình quan trắc môi trường và tiến hành quan trắc môi trường cho các địa phương, khu công nghiệp và các nhà máy đã đi vào hoạt động.

Kiểm soát ô nhiễm, khảo sát hiện trạng môi trường.

Kiểm soát ô nhiễm, khảo sát môi trường

Đánh giá tác động môi trường (DTM), các giấy phép về môi trường

Chương trình giám sát môi trường (EMS)

Công nghệ sản xuất sạch hơn (CP)

Tư vấn lập thủ tục môi trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tu-van-moi-truong-tac dong moi truong.jpg_3_3_2012_11_34_14_816.jpg

Lập bản cam kết bảo vệ môi trường.

Lập đề án bảo vệ môi trường.

Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải, chủ thu gom vận chuyển, chủ xử lý chất thải nguy hại.

Lập giấy phép nhập khẩu phế liệu.

Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ (không khí, nước, bụi, tiếng ồn, vi khí hậu, khí độc, độ rung…).

Lập báo cáo, đề án xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Lập báo cáo, đề án xin cấp phép khai thác sử dụng nước ngầm – nước mặt.

Lập báo cáo đề án xin cấp phép khoan thăm dò nước dưới đất, báo cáo trữ lượng nước.