Phân tích nước thải sinh hoạt | Công Ty Môi Trường ENSOL Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Phân tích nước thải sinh hoạt | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Phân tích nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt là gì?

Nước thải sinh hoạt là nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của con người như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân.

Nguồn nước tiếp nhận nước thải là nguồn nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ, có mục đích sử dụng xác định, nơi mà nước thải sinh hoạt thải vào.

xử lý nước thải | công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường


xử lý nước cấp, công ty môi trường


công ty môi trường, tư vấn môi trường

phân tích xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thảiBảng: Giá trị các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt

TT

Thông số

Đơn vị

Phương pháp phân tích

Giá trị C

A

B

 1.  
pH

-

TCVN 6492-1999

5 – 9

5 – 9

 1.  
BOD5 (20 0C)

mg/l

TCVN 6001-1995

30

50

 1.  
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

mg/l

TCVN 6625-2000

50

100

 1.  
Tổng chất rắn hòa tan

mg/l

TCVN 6053–1995

500

1000

 1.  
Sunfua (tính theo H2S)

mg/l

TCVN 4567-1988

1.0

4.0

 1.  
Amoni  (tính theo N)

mg/l

SMEWW 4500.NO2-.B

5

10

 1.  
Nitrat (NO3-)(tính theo N)

mg/l

TCVN 6180-1996

30

50

 1.  
Dầu mỡ động, thực vật

mg/l

        US EPA Method 1664

10

20

 1.  
Tổng các chất hoạt động bề mặt

mg/l

TCVN 6336-1998

5

10

 1.  
 Phosphat (PO43-)

(tính theo P)

mg/l

TCVN 6202:2008

6

10

 1.  
Tổng Coliforms

MPN/

100 ml

TCVN 6187-2 : 1996

3.000

5.000

(Theo quy chuẩn QCVN 12: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt)

Trong đó:

- Cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột A1 và A2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt).

- Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 và B2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ).

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại : (84.8) 666 01778

Fax : 08 – 62571067
Hotline : (84) 0906 977 281
Email : infos@ensol.vn
Website : www.ensol.vn I www.ensol.com.vn I www.giaiphapmoitruong.vn