Luat Bao Ve Moi Truong | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường luat bao ve moi truong | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tag Archives: luat bao ve moi truong

Luật bảo vệ môi trường


luật-bảo-vệ-môi-trường

Ngày 29-11-2011, luật này quy định về bảo vệ môi trường.(* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) QUỐC HỘI   Số: 52/2005/QH11   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —– o0o —– Hà…