Mức Xử Phạt Vi Phạm Tài Nguyên Nước Và Khoáng Sản | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Mức xử phạt vi phạm tài nguyên nước và khoáng sản | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tag Archives: Mức xử phạt vi phạm tài nguyên nước và khoáng sản

Mức xử phạt vi phạm tài nguyên nước và khoáng sản


công ty dịch vụ môi trường, công ty tư vấn môi trường, công ty tư vấn môi trường uy tín, công ty môi trường uy tín

CHÍNH PHỦ _______ Số: 142/2013/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________ Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Căn…