NĐ- 29 -2011- NĐ-CP | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường NĐ- 29 -2011- NĐ-CP | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tag Archives: NĐ- 29 -2011- NĐ-CP

NĐ-29-2011-NĐ-CP


NĐ-29-2011-NĐ-CP, văn bản pháp luật, công ty dịch vụ môi trường

Ngày 18 tháng 4 năm 2011, Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT…