NĐ-59-2008-NĐ-CP | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường NĐ-59-2008-NĐ-CP | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tag Archives: NĐ-59-2008-NĐ-CP

NĐ-59-2008-NĐ-CP


NĐ-59-2008-NĐ-CP, văn bản pháp luật, công ty tư vấn môi trường uy tín

Ngày 9 tháng 4 năm 2007, quy định về quản lý chất thải rắn (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài)      CHÍNH PHỦ                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        ————-                                                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số:…