QĐ-1206-2012-QĐ-TTg | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường QĐ-1206-2012-QĐ-TTg | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tag Archives: QĐ-1206-2012-QĐ-TTg

QĐ-1206-2012-QĐ-TTg


QĐ-1206-2012-QĐ-TTg

Ngày 20/9/2012, quy định v/v phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 – 2015. Bạn có thể tải file đính kèm tại: QĐ-1206-2012-QĐ-TTg