QĐ-23-2006-QĐ-BTNMT | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường QĐ-23-2006-QĐ-BTNMT | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tag Archives: QĐ-23-2006-QĐ-BTNMT

QĐ-23-2006-QĐ-BTNMT


QĐ-23-2006-QĐ-BTNMT

Ngày 26 tháng 12 năm 2006, qui định về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ________________ Số: 23/2006/QĐ-BTNMT        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM…