TT-02-2005-TT-BTNMT | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường TT-02-2005-TT-BTNMT | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tag Archives: TT-02-2005-TT-BTNMT

TT-02-2005-TT-BTNMT


TT-02-2005-TT-BTNMT, văn bản pháp luật, bao cao giam sat dinh ky, bao cao giam sat moi truong

Hướng dẫn thực hiện nghị đinh 149/2004/nđ-cp, quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số:  02/2005/TT-BTNMT CỘNG HÒA…