TT-39-2008-TT-BTC | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường TT-39-2008-TT-BTC | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tag Archives: TT-39-2008-TT-BTC

TT-39-2008-TT-BTC


TT-39-2008-TT-BTC, văn bản pháp luật, công ty dịch vụ môi trường, công ty tư vấn môi trường

Ngày 19/5/2008, hướng dẫn thực hiện NĐịnh 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của CP về phí BVMT đối với chất thải rắn. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM –––––   Độc lập…