Tài Liệu | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Tài Liệu | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tài Liệu

Phân tích nước thải sinh hoạt


phân tích xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải

Nước thải sinh hoạt là gì? Nước thải sinh hoạt là nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của con người như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân. Nguồn nước tiếp nhận nước thải là nguồn nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ, có mục…

Nước thải của kho xăng dầu


xử lý nước thải kho xăng dầu

Kho xăng dầu là tổ hợp gồm công trình, hệ thống đường ống và bể chứa dùng để tiếp nhận, bảo quản, pha chế, cấp phát xăng dầu. Cửa hàng xăng dầu là công trình được xây dựng trên đất liền phục vụ việc kinh doanh xăng dầu các loại….

Nước thải bãi chôn chất rắn


nước thải chôn lấp chất rắn

          -           Bãi chôn lấp chất thải rắn là địa điểm thực hiện xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp.           -           Nước thải của các bãi chôn lấp chất thải rắn là dung dịch thải từ các bãi chôn lấp thải vào nguồn tiếp nhận.          …

PT nước thải công nghiệp


phân tích nước thải công nghiệp

Nước thải công nghiệp là nước thải phát sinh từ quá trình công nghệ của cơ sở sản xuất, dịch vụ công nghiệp (sau đây gọi chung l à cơ sở công nghiệp), từ nhà máy xử lý nước thải tập trung có đấu nối nước thải của cơ sở…

Important

Công nghệ xử lý nước thải thủy sản là gì ?


xử lý nước thải

Đặc điểm nước thải thủy sản: Nước thải sản xuất trong chế biến thủy sản chiếm 85-90% tổng lượng nước thải, chủ yếu từ các công đoạn: rửa trong xử lý nguyên liệu, chế biến, hoàn tất sản phẩm, vệ sinh nhà xưởng và dụng cụ, thiết bị, và nước thải sinh hoạt….

Important

Xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học MBR


xử lý nước thải

MBR là viết tắt của cụm từ Membrane Bio Reacto (Màng lọc sinh học) có thể định nghĩa là xử lý nước thải vi sinh bằng công nghệ màng lọc. Hệ thống màng lọc bằng công nghệ MBR có thể ứng dụng trong môi trường phản ứng vi sinh kỵ…

Mức xử phạt xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép


Mức-xử-phạt-xả-nước-thải-vào-nguồn-nước-không-có-giấy-phép

công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường xử lý nước cấp, công ty môi trường công ty môi trường, tư vấn môi trường Điều 12. Hành vi xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép theo quy định của pháp luật…

Điều 13 – xử phạt vi phạm xả nước thải vào môi trường


Xử phạt vi phạm xả nước thải vào môi trường, báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo giám sát môi trường, công ty dịch vụ môi trường, công ty tư vấn môi trường

công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường xử lý nước cấp, công ty môi trường công ty môi trường, tư vấn môi trường Điều 13. Vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường không nguy…

Mức xử phạt vi phạm tài nguyên nước và khoáng sản


công ty dịch vụ môi trường, công ty tư vấn môi trường, công ty tư vấn môi trường uy tín, công ty môi trường uy tín

CHÍNH PHỦ _______ Số: 142/2013/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________ Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Căn…

Xử phạt vi phạm tài nguyên nước


công ty dịch vụ môi trường, công ty tư vấn môi trường, công ty tư vấn môi trường uy tín, công ty môi trường uy tín

CHÍNH PHỦ Số: 34/2005/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2005                           NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước CHÍNH…