NĐ 142-Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

NĐ 142-Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Mức xử phạt vi phạm tài nguyên nước và khoáng sản, tư vấn môi trường, công ty môi trường, báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo giám sát môi trường