xả thải-Điều 12- NĐ 142

xả thải-Điều 12- NĐ 142

Mức xử phạt xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép, báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo giám sát môi trường, công ty dịch vụ môi trường