Tài Liệu | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường - Part 3 Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Tài Liệu | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tài Liệu

TT-70-2007-TT-BTNMT


TT- 70-2007-TT-BTNMT, văn bản pháp luật, tu van moi truong, cong ty moi truong

Ngày 03 tháng 7 năm 2007, hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý. Bạn có thể tải file đính kèm tại: TT- 70-2007-TT-BTNMT

TT-48-2011-TT-BTNMT


TT-48-2011-TT-BTNMT

Ngày 28/12/2011, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm…

TT-39-2008-TT-BTC


TT-39-2008-TT-BTC, văn bản pháp luật, công ty dịch vụ môi trường, công ty tư vấn môi trường

Ngày 19/5/2008, hướng dẫn thực hiện NĐịnh 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của CP về phí BVMT đối với chất thải rắn. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM –––––   Độc lập…

TT-26-2011-TT-BTNMT


TT-26-2011-TT-BTNMT, văn bản pháp luật

Ngày 18 tháng 7 năm 2011, quy định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Bạn có…

TT 12-2011/BTNMT


TT-12-2011-BTNMT

Ngày 14 tháng 4 năm 2011, Quy định về Quản lý chất thải nguy hại. Bạn có thể tải file đính kèm tại: TT- 12-2011-TT-BTNMT-Quan ly chat thai

TT 08- 2009-TT-BTNMT


TT-08_2009_TT_BTNMT, văn bản pháp luật, cong ty tu van moi truong uy tin, cong ty moi truong uy tin

Ngày 15 tháng 7 năm 2009, quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Bạn có thể tải file đính kèm tại: TT-08_2009_TT_BTNMT

TT-04-2004-TT-BCA


TT-04-2004-TT-BCA, văn bản pháp luật, cong ty tu van moi truong, cong ty tu van moi truong uy tin

Hướng dẫn thi hành nghị định 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) THÔNG TƯ SỐ 04/2004/TT-BCA NGÀY 31-3-2004 CỦA BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THI…

TT-01-2013-TT-BTNMT


TT-01-2013-TT-BTNMT, văn bản pháp luật, bao cao giam sat moi truong, cong ty dich vu moi truong

Ngày 28/01/2013, quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự…

TT-01-2012-TT-BTNMT


TT-01-2012-TT-BTNMT, văn bản pháp luật, cong ty moi truong, bao cao giam sat dinh ky

Ngày 16 tháng 3 năm 2012, quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính…

TT-04-2012-TT-BTNMT


TT-04-2012-TT-BTNMT

Ngày 8 tháng 5 năm 2012, quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG        …