Tài Liệu | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường - Part 4 Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Tài Liệu | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tài Liệu

QĐ-23-2006-QĐ-BTNMT


QĐ-23-2006-QĐ-BTNMT

Ngày 26 tháng 12 năm 2006, qui định về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ________________ Số: 23/2006/QĐ-BTNMT        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM…

QĐ-19-2007-QĐ


QĐ-19-2007-QĐ, văn bản pháp luật, báo cáo giám sát môi trường, công ty dịch vụ môi trường

Ngày 26  tháng 11 năm 2007, Về việc ban hành Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                        …

QĐ-1788-QĐ-TTg


QĐ-1788-QĐ-TTg, văn bản pháp luật, báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo giám sát môi trường

Ngày 1/10/2013, Phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2010. Bạn có thể tải file đính kèm tại: QĐ-1788-QĐ-TTg

QĐ-1206-2012-QĐ-TTg


QĐ-1206-2012-QĐ-TTg

Ngày 20/9/2012, quy định v/v phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 – 2015. Bạn có thể tải file đính kèm tại: QĐ-1206-2012-QĐ-TTg

QĐ-03-2004-QĐ-BTNMT


QĐ-03-2004-QĐ-BTNMT, văn bản pháp luật, bao cao giam sat moi truong, cong ty dich vu moi truong

Ngày 02 tháng 4 năm 2004, ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ…

NQ-35-2013-NQ-CP


NQ-35-2013-NQ-CP, văn bản pháp luật, cong ty moi truong, bao cao giam sat dinh ky

Ngày 18/3/2013, chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Bạn có thể tải file đính kèm tại: NQ-35-2013-NQ-CP

NĐ-67-2003-NĐ-CP


NĐ-67-2003-NĐ-CP

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) CHÍNH PHỦ ———– Số: 67/2003/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Hà…

NĐ-59-2008-NĐ-CP


NĐ-59-2008-NĐ-CP, văn bản pháp luật, công ty tư vấn môi trường uy tín

Ngày 9 tháng 4 năm 2007, quy định về quản lý chất thải rắn (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài)      CHÍNH PHỦ                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        ————-                                                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số:…

NĐ-35-2003-NĐ-CP


NĐ-35-2003-NĐ-CP, văn bản pháp luật, công ty tư vấn môi trường

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy chữa cháy. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) CHÍNH PHỦ _______ Số: 35/2003/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc…

NĐ-29-2011-NĐ-CP


NĐ-29-2011-NĐ-CP, văn bản pháp luật, công ty dịch vụ môi trường

Ngày 18 tháng 4 năm 2011, Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. (* Chú ý: Bạn có thể tải file đính kèm phía dưới cuối bài) CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT…