XẢ THẢI- Điều 13 – thải thong số ô nhiễn không nguy hại

XẢ THẢI- Điều 13 - thải thong số ô nhiễn không nguy hại

Xử phạt vi phạm xả nước thải vào môi trường, báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo giám sát môi trường,
công ty dịch vụ môi trường, công ty tư vấn môi trường