Xử-phạt-vi-phạm-xả-nước-thải-vào-môi-trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử-phạt-vi-phạm-xả-nước-thải-vào-môi-trường | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Xử-phạt-vi-phạm-xả-nước-thải-vào-môi-trường

Xử phạt vi phạm xả nước thải vào môi trường, báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo giám sát môi trường, công ty dịch vụ môi trường, công ty tư vấn môi trường
« Điều 13 – xử phạt vi phạm xả nước thải vào môi trường