Tổng Hợp Mẫu Hồ Sơ Mt | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Tổng hợp mẫu hồ sơ MT | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tổng hợp mẫu hồ sơ MT

Các hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần có


lập hồ sơ xả nước thải

Để chính thức đi vào xây dựng dự án cũng như hoạt động kinh doanh, sản xuất, các doanh nghiệp cần có đầy đủ các hồ sơ môi trường theo đúng Luật bảo vệ môi trường được Nhà nước ban hành và Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005. xử lý…

Hướng dẫn các bước và thời gian cấp đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại


Đăng ký sổ chủ nguồn thải Chất thải nguy hại, xử lý khí thải

1. Chủ nguồn thải CTNH lập 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 (A và B) kèm theo Thông tư 12:2011/BTNMT và nộp trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến CQQLCNT để xem xét, cấp Sổ…

Hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường


lập hồ sơ xả nước thải

Sau khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xây dựng các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường theo đúng cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường đã được cơ qan nhà nước phê duyệt cần…

Hướng dẫn báo cáo giám sát môi trường


báo cáo giám sát định kỳ

Tư vấn, hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh xử lý nước thải | công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường…

Đánh giá môi trường chiến lược


Đánh giá môi trường chiến lược, công ty tư vấn môi trường uy tín, công ty môi trường uy tín

công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường xử lý nước cấp, công ty môi trường công ty môi trường, tư vấn môi trường Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), Công cụ dự báo tác động của Các chiến lược, quy hoạch và…

Giấy phép khai thác nước mặt


tư vấn môi trường, công ty môi trường, báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo giám sát môi trường

Mời các bạn vào xem thêm các dịch vụ khác tại: công ty môi trường, dịch vụ môi trường, tư vấn môi trường xử lý nước cấp, công ty môi trường công ty môi trường, tư vấn môi trường Đối tượng phải lập đề án thăm dò, khai thác nước…

Giấy phép khai thác nước dưới đất


tư vấn môi trường, công ty môi trường, báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo giám sát môi trường, công ty dịch vụ môi trường

Mời các bạn vào xem thêm các dịch vụ khác tại: công ty môi trường, dịch vụ môi trường, tư vấn môi trường xử lý nước cấp, công ty môi trường công ty môi trường, tư vấn môi trường Đối tượng lập đề án thăm dò/ khai thác nước ngầm:…

Lập hồ sơ xả nước thải


lập hồ sơ xả nước thải

Mời các bạn vào xem thêm các dịch vụ khác tại: công ty môi trường, dịch vụ môi trường, tư vấn môi trường xử lý nước cấp, công ty môi trường công ty môi trường, tư vấn môi trường Đối tượng lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước:…

Đăng ký sổ chủ nguồn thải Chất thải nguy hại


công ty dịch vụ môi trường, công ty tư vấn môi trường

Mời các bạn vào xem thêm các dịch vụ khác tại: công ty môi trường, dịch vụ môi trường, tư vấn môi trường xử lý nước cấp, công ty môi trường công ty môi trường, tư vấn môi trường Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải: Các tổ chức, cá…

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)


báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo giám sát môi trường

Mời các bạn vào xem thêm các dịch vụ khác tại: công ty môi trường, dịch vụ môi trường, tư vấn môi trường xử lý nước cấp, công ty môi trường công ty môi trường, tư vấn môi trường Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường…