Những văn bản pháp luật và quy định của nhà nước | Công Ty Môi Trường ENSOL Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường Tổng hợp văn bản pháp luật | Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường

Tổng hợp văn bản pháp luật

(* Chú ý: Vui lòng nhấn vào văn bản mà bạn muốn xem để xem chi tiết)

STTTên văn bảnNgày ban hànhQuy định
1CT- 17-2008-CT-TTgNgày 05  tháng  6  năm 2008Một số giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ 
2CT- 24-2008-CT-TTgNgày  08  tháng  08  năm 2008Về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập 
3CV – 3105- TNMT-QLMTNgày 18 tháng 4 năm 2008Hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ
4CV- 4228 – CCBVMT-KSNgày 24/9/2013Hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường cho doanh nghiệp hoạt động tại tỉnh Bình Dương
5CV-4678-TNMT-QLMT24/07/2013Thống nhất đầu mối thực hiện thủ tục cấp phép xả thải trên địa bàn thành phố
6Luật bảo vệ môi trườngNgày 29-11-2011Luật này quy định về bảo vệ môi trường.
7Luật hóa chất-2007Ngày 21 tháng 11 năm 2007Quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.
8NĐ – 80-2006-NĐ-CP Quy định chi tiết & hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường
9NĐ- 04-2007-NĐ-CPngày 08 tháng 1 năm 2007Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đói với nước thải
10NĐ 149-2004-NĐ-CPNgày 27 tháng 7 năm 2004Quy định cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước , xả nước thải vào nguồn nước
11NĐ 173-2013-NĐ-CPNgày 13 tháng 11 năm 2013Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
12NĐ-179-2013-NĐ-CPNgày 14 tháng 11 năm 2013Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
13NĐ-21-2008-NĐ-CP Sữa đổi bổ sung một số điều NĐ 80/2006/NĐ-CP
14NĐ-25-2013 NĐ-CP29/03/2013Về phí báo vệ môi trường đối với nước thải
15NĐ-29-2011- NĐ-CP Ngày 18 tháng 4 năm 2011Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
16NĐ-35-2003-NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy chữa cháy
17NĐ-59-2008-NĐ-CP            NGÀY 09 THÁNG 04 NĂM 2007 Về quản lý chất thải rắn
18NĐ-67-2003-NĐ-CP Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
19NQ-35-2013-NQ-CPNgày 18/3/2013Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
20QĐ-03-2004-QĐ – BTNMTNgày  02  tháng 4 năm 2004 Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với
phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
21QĐ- 1206- 2012- QĐ-TTgNgày 20/9/2012V/v phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 – 2015. 
22QĐ- 1788 – QĐ-TTg1/10/2013Phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2010
23QĐ- 19-2007-QĐNgày 26  tháng 11 năm 2007Về việc ban hành Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
24QĐ- 23-2006-QĐ-BTNMTNgày 26 tháng 12 năm 2006Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại
25TT – 04-2012 – TT-BTNMTNgày   8  tháng   5 năm 2012Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
26TT- 01-2012-TT-BTNMT Ngày 16 tháng 3 năm 2012 Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết;lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
27TT- 01-2013-TT-BTNMT28/01/2013Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
28TT- 04-2004-TT-BCA Hướng dẫn thi hành nghị định 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.
29TT 08- 2009-TT-BTNMTNgày 15 tháng 7 năm 2009Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp
30TT 12:2011/BTNMT- Quản lý chất thải nguy hạiNgày 14 tháng 4 năm 2011Quy định về Quản lý chất thải nguy hại
31TT- 26-2011-TT-BTNMTNgày 18 tháng 7 năm 2011Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
32TT- 39-2008-TT-BTCNgày 19/5/2008Hướng dẫn thực hiện NĐịnh 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của CP về phí BVMT đối với chất thải rắn
33TT- 48-2011-TT-BTNMTNgày 28/12/2011Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp
34TT- 70-2007-TT-BTNMTNGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2007 Hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý 
35TT-02-2005-TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện nghị đinh 149/2004/nđ-cp, quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước
36TTLT- 197-2010-TTLT-BTC-BTNMTNgày 08/12/2010Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường